Jai Narain Vyas University - [JNVU], Jodhpur logo
Based on 2609 Reviews

Jai Narain Vyas University - [JNVU], Jodhpur

Rajasthan

Estd 1962 | | State University | UGC, NAAC-B